Παρεχόμενες Υπηρεσίες της ΕΝΤΕΛΕΙΑ

1) Υποβολή φακέλου (στο χρονικό περιθώριο που ορίζεται από τον ΕΟΜΜΕΧ)
 • Ενημέρωση για το πρόγραμμα
 • Προέλεγχος επιλεξιμότητας
 • Έλεγχος δικαιολογητικών
 • Σύνταξη φακέλου
 • Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου
 • Συμβουλευτική στην φυσική υποβολή φακέλου
2) Εκτέλεση έργου (στο χρονικό περιθώριο που ορίζεται από τον ΕΟΜΜΕΧ)
 • Ενημέρωση για την πορεία του φακέλου
 • Συμβουλευτική στην εκτέλεση του έργου
 • Σύνταξη αιτήματος προκαταβολής (προαιρετικό)
 • Σύνταξη φακέλου ελέγχου ολοκλήρωσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 • Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ αναλαμβάνει την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών όπως θα καταγραφούν σε ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο θα υπογραφεί από τα δύο μέρη.
 • Η επιχείρηση οφείλει να προσφέρει κάθε πληροφορία η οποία ζητείται από την ΕΝΤΕΛΕΙΑ με σκοπό την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 • Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες της προς την Επιχείρηση παρουσιάζοντας τα πραγματικά προβλήματα χωρίς να υπόσχεται αποτελέσματα για τα οποία δεν είναι βέβαιη ότι είναι δυνατόν να επιτευχθούν.
 • Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ οφείλει να τηρεί μυστικότητα για τα στοιχεία που συγκεντρώνει από την επιχείρηση και για οποιαδήποτε άλλο θέμα έχει τεθεί υπόψη της καθ όλη την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της.
 • Δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση ή η περαιτέρω χρησιμοποίηση μέρους ή όλων των συλλεχθέντων στοιχείων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αλλά και μετά το πέρας αυτού, χωρίς την έγγραφη άδεια της επιχείρησης.
 • Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ οφείλει να ενημερώνει την επιχείρηση πριν την έναρξη της συνεργασίας τους, για πιθανές άλλες συνεργασίες του με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.
 • Η αμοιβή για το έργο συμφωνείται πριν από την έναρξη του και δεν διαφοροποιείται κατά την διάρκεια υλοποίησης του για το συμφωνηθέν αντικείμενο και τα παραδοτέα του έργου.
 • Στο ιδιωτικό συμφωνητικό θα παρουσιάζονται λεπτομερώς οι φάσεις υλοποίησης του έργου, τα παραδοτέα ανά φάση, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών, το ποσό της συνολικής αμοιβής του, καθώς και oι όροι πληρωμής.
 • Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ διασφαλίζει ότι τα στελέχη της, προσφέρουν σε όλες τις περιπτώσεις την ίδια ποιότητα υπηρεσιών, είτε πρόκειται για μόνιμο προσωπικό του συμβούλου, είτε για εξωτερικούς συνεργάτες.