Επιδότηση για "ευφυείς θαλάσσιες μεταφορές"

Προκηρύχθηκε δράση για «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών».

Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, με σκοπό την ανάπτυξη ενός εύρωστου περιβάλλοντος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της ακτοπλοΐας, της εμπορευματικής ναυτιλίας και των λιμενικών υπηρεσιών, μέσω της υιοθέτησης των συστημάτων ευφυών μεταφορών από τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Τα οικονομικά οφέλη για τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις αναμένεται να προκύψουν είτε άμεσα, με την απευθείας επιχειρησιακή ενσωμάτωση των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στην καθημερινή παραγωγική τους δραστηριότητα, είτε έμμεσα από τη εμπορική αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών.
Δυνητικοί τελικοί χρήστες των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Δράσης είναι:
• οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα θαλάσσια μέσα, είτε ως αποκλειστικό τρόπο μετακίνησης είτε ως μέρος μιας συνδυασμένης αλυσίδας,
• οι μεμονωμένοι τουρίστες, που επιλέγουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις συναλλαγές τους στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού,
• οι ακτοπλοϊκές ναυτιλιακές επιχειρήσεις,
• οι πράκτορες ακτοπλοΐας,
• οι επιχειρήσεις κρουαζιέρας,
• τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία που παρέχουν ακτοπλοϊκές και τουριστικές υπηρεσίες,
• οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού (π.χ. εταιρείες ενοικίασης σκαφών),
• οι εμπορευματικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις,
• οι ναυτιλιακοί πράκτορες,
• οι μεταφορικές επιχειρήσεις (μεταφορείς, διαμεταφορείς, εταιρείες 3PL, logistic forwarders) που πραγματοποιούν μεταφορές με Ε/Γ- Ο/Γ πλοία, τα δρομολόγια των οποίων αποτελούν αντικείμενο των προτεινόμενων υπηρεσιών,
• οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως εφοδιαστές ή τροφοδότες σε ένα λιμένα και εξυπηρετούν τους χρήστες του προσφέροντας αντίστοιχες υπηρεσίες (προμήθειες σε καύσιμα, ανταλλακτικά, τροφοδοσία κ.ά.),
• οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως τρίτα μέρη σε ένα λιμένα και εξυπηρετούν τους χρήστες του (ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυτιλιακούς πράκτορες κλπ.) παρέχοντας υπηρεσίες logistics (π.χ. ενδολιμενική μεταφορά και αποθήκευση φορτίων κ.ά.), υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών (π.χ. σιδηροδρομικές μεταφορές, οδικές μεταφορές με φορτηγά κ.ά.) ή άλλες σχετικές υπηρεσίες,
• λοιπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των λιμενικών υπηρεσιών,
• οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (επιβατικών, εμπορικών, τουριστικών κλπ.)
• διάφοροι φορείς του δημοσίου (π.χ. κεντρικές υπηρεσίες ΥΕΝ, λιμενικές αρχές, τελωνειακές αρχές, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών).
Οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν σχετίζονται με την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που ενδεικτικά μπορούν να καλύπτουν κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Ενημέρωση επιβατών πριν την αναχώρηση (προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων, ώρες απόπλου / κατάπλου, δυνατότητες συνδυασμού δρομολογίων και γενικά μέσων για την πραγματοποίηση μετακινήσεων μεταξύ διαφορετικών προελεύσεων και προορισμών στον επιθυμητό χρόνο, πρόσβαση στο διαδίκτυο κλπ.)
• Ενημέρωση επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τα προγραμματισμένα και έκτακτα δρομολόγια πλοίων, πιθανές καθυστερήσεις πλοίων, ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων, αλλαγή προβλήτα, αλλαγή ώρας αναχώρησης, δυναμική ενημέρωση για τις πιθανές ώρες απόπλου / κατάπλου, πρόσβαση στο διαδίκτυο κλπ.)
• Ηλεκτρονική κράτηση θέσεων, έκδοση εισιτήριων και χρήση έξυπνων καρτών
• Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση της επικοινωνίας φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων – πολίτη – τρίτων μερών
• Συνδυασμένες υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισμού
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης εφοδιαστικών αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών, με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης και συναλλαγών εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες σε πλοία και χρήστες του λιμένα ή παρέχουν υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών (διασύνδεση των λιμένων με χερσαία δίκτυα)
Ο υποβαλλόμενος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 300.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ ανά πρόταση με 40%-50% επιχορήγηση.

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ Πληροφορική αναλαμβάνει την σύνταξη της πρότασής σας για επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίησή της.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για περισσότερες σχετικές πληροφορίες και για να βελτιστοποιήσουμε την πρότασή σας για επιδότηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Το πρόγραμμα παραμένει ανοικτό έως 23 Ιανουαρίου 2007.